Thằng bạn em định mua con này nhưng nó đang phân vân giữa con này vs con Ace3