sử dụng phần mềm go keyboard ghi bằng ngôn ngữ tiếng việt sao lúc ghi nó bị tô đậm hết các chữ vậy. ai biết tắt cái đó đi bày mình với, chỉnh quá tiếng anh thì k có nhưng tiếng việt lại có.