Stick it! Free your Player! 1.5.0

(Yêu cầu Android 2.2 trở lên)
Ứng dụng cho phép bạn đưa các video ra dán ngoài home screen dưới dạng stick<div style="width:400px;height: 50px;"><div style="margin-left:10px;margin-right:10px; margin-top:10px; margin-bottom:10px; ">http://www.mediafire.com/?k4qdo7olo7n2c6f
</div>

</div>